Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Místní poplatky


 

Obecní úřad Hlásnice sděluje, že od 1.1.2020 nastala změna, oproti roku 2019, ve výši místního poplatku za „odpady“. Sazba místního poplatku ze psů zůstává nezměněna. 

 

Ø  K MÍSTNÍMU POPLATKU ZE PSŮ

 

Ø  Je stanoven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou obce Hlásnice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů, ze dne 18.12.2019.

Ø  Poplatková povinnost: poplatek platí držitel psa – občan, který má trvalý pobyt v Hlásnici, a to za psa staršího 3 měsíců. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se platí poplatek v poměrné výši.

Ø  Ohlašovací povinnost: držitel psa je povinen ohlásit obecnímu úřadu Hlásnice svoji poplatkovou povinnosti do 15 dnů ode dne, kdy jeho pes dovršil stáří tří měsíců nebo držitel nabyl psa staršího 3 měsíců. Stejným způsobem je povinen oznámit také zánik své poplatkové povinnosti (úhyn psa, prodej …)

v  Tiskopis „Přiznání k poplatku ze psů“ je k dispozici na obecním úřadě a na webových stránkách obce Hlásnice.

v  Sazba poplatku: 120,- Kč za prvního psa, 150,- Kč za druhého a    každého dalšího psa téhož držitele a kalendářní rok.

v  Splatnost poplatku: 31.3. příslušného kalendářního roku.

 

 

Ø  K MÍSTNÍMU POPLATKU ZA „ODPADY“

 

v  Je stanoven zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a obecně závaznou vyhláškou obce Hlásnice č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a  odstraňování komunálních odpadů ze dne 18.12.2019.

v  Ohlašovací povinnost: při přihlášení se občana k trvalému pobytu v Hlásnici je splněna zároveň povinnost poplatníka ohlásit vznik své poplatkové povinnosti. Není tomu tak při „odhlášení z trvalého pobytu“. Změna trvalého pobytu, tj, že se občan přihlásí k trvalému pobytu v jiné obci (už se občan neodhlašuje z trvalého pobytu v obci, jak tomu bylo dříve), je zaznamenána obecním úřadem Hlásnice až následně z informačního systému evidence obyvatel, tudíž je důležité, aby občan před změnou trvalého pobytu tuto skutečnost obecnímu úřadu Hlásnice nahlásil !!

v Sazba poplatku:  600 Kč za každého poplatníka, který je občanem obce Hlásnice nebo má ve vlastnictví stavbu určenou k rekreaci nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba; vyjma poplatníků, kteří jsou od poplatku osvobozeni (děti narozené v příslušném kalendářním roce, vlastníci stavby určené nebo sloužící k rekreaci v k.ú. Hlásnice v lokalitě Dolní Žleb, poplatník, který se nejméně 6 měsíců v roce zdržuje v zahraničí a poplatník, který dovrší v daném roce 85 let a starší, poplatníci, kteří mají v příslušném kalendářním roce trvalý pobyt v sídle ohlašovny, tj. na adrese  OÚ, a kteří  se po celý přislušný kalendářní rok  v obci nezdržují). Úleva je poskytnuta dětem, které v příslušném kalendářním roce nedosáhnou věku 18 let, a to 180 Kč. Tedy sazba pro poplatníka mladšího 18 let je 420 Kč.

v  Splatnost poplatku: jednorázově do 30.6. příslušného kalendářního roku.

 

 

Ø  Navýšení poplatku ze psů a za „odpady“: pokud nebude poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří obecní úřad poplatek platebním výměrem. Včas nezaplacený poplatek může obecní úřad zvýšit až na trojnásobek (ze zákona).

 

Ø  Obě obecně závazné vyhlášky obce jsou umístěny na webových stránkách obce Hlásnice: www.obechlasnice.cz a jsou k dispozici k prostudování na obecním úřadě.

 

Obecní úřad Hlásnice