Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Informace zveřejňované o povinném subjektu podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a vyhlášky č. 442/2006 Sb.

 

Informace o obci dle zákona 106/1999 Sb.,

 

1.

Název

Obec Hlásnice

2.

Důvod a způsob založení

Obec Hlásnice vznikla podle zákona č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, dnem voleb do obecního zastupitelstva v roce 1990.

Právním základem současného postavení obce Hlásnice je  Ústava České republiky (hlava sedmá) a zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  ve znění pozdějších předpisů.

Obec Hlásnice je  základním územním samosprávným společenstvím občanů, které má postavení právnické osoby - v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnsot z těchto vztahů vyplývající.

Obec Hlásnice tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec Hlásnice vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a právními předpisy vydanými na základě zákona, a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

Obec Hlásnice má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvlášním zákonem.

Obec Hlásnice pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech. Tyto své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

Právní úprava:

 zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní                 zřízení), v platném znění

 Ústava České republiky (Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., v platném znění, hlava sedmá, od čl. 99 a násl.)

                       

                    

                    

 

 3.

Organizační struktura

Nejvyšší orgán Obce Hlásnice je Zastupitelstvo obce Hlásnice 7 členů. Rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. Iniciativními a kontrolními orgány zřizovanými zastupitelstvem obce jsou výbory, a to finanční a kontrolní výbor.

Výkonným orgánem obce Hlásnice je Obecní úřad Hlásnice. Tvoří ho statutární zástupce obce Hlásnice (zastupuje obec navenek) starosta pan Marián Marghold, který také vykonává podle § 99 odst. 2 zákona o obcích pravomoc rady, místostarosta a zaměstnankyně. Starostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje jako první v pořadí místostarosta pan Josef Faltýnek a jako druhý v pořadí Mgr. Marcel Máčala, 2. místostarosta.
 

Iniciativním a poradním orgánem starosty jsou komise.

 Jednací řád Zastupitelstva obce Hlásnice

4

Kontaktní spojení

 

 4.1.

Kontaktní poštovní adresa

Obecní úřad Hlásnice, Obec Hlásnice
Hlásnice 28
785 01 Šternberk

4.2.

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Obecní úřad Hlásnice
Hlásnice 28
785 01 Šternberk

4.3.

Úřední hodiny

Pondělí 10.00 - 12.00 15.00 - 17.00  
Středa 10.00 - 12.00 15.00 - 17.00  

4.4.

Telefonní čísla

Kancelář:           585 012 529, 734 267 542

Starosta:             734 267 540

Místostarosta:     734 267 543

 

4.5.

Adresa internetové stránky

www.obechlasnice.cz

4.6.

Adresa podatelny

Obecní úřad Hlásnice
Hlásnice 28
785 01 Šternberk

4.7.

Elektronická adresa podatelny

 e-podatelna

4.8.

Datová schránka

 tszar7p
     
4.10.  Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro správce osobních údajů Obec Hlásnice

David Berka

tel.: 725 514 744,

e-mail: mr-sternbersko@seznam.cz

5.

Případné platby lze poukázat

na číslo účtu: 3689881349/0800 u České spořitelny

Platby: - místní poplatek ze psů - variabilní symbol: 1341

           - místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - variabilní symbol: 1340  a jiné.

Účet u České národní banky - pobočka Ostrava - pouze pro příjem dotací a příspěvků obci

č.ú.  94-4615811/0710

6. 00635294

7.

DIČ

CZ00635294

Obec Hlásnice není plátcem daně z přidané hodnoty.

8.

Dokumenty

 

8.1.

Seznamy hlavních  dokumentů

 Úřední deska

 Obecně závazné vyhlášky obce Hlásnice

8.2. 

Rozpočet obce

Střednědobý výhled rozpočtu obce

Změny rozpočtu obce

Závěrečný účet obce

ROZPOČET OBCE

ROZPOČTOVÝ VÝHLED (STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU) OBCE na roky 2015 - 2024

ZMĚNY ROZPOČTU OBCE - ROZPOČTOVÁ OPATŘENÍ

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE

 

8.3.

Územně plánovací dokumentace

ÚZEMNÍ  PLÁN  OBCE  HLÁSNICE

9.

Žádosti o informace

Žádosti o informace

Směrnice Obecního úřadu Hlásnice č. 2011-10 - poskytování informací podle z. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Sazebník výše úhrad za poskytnutí informace od 1. 1. 2018

10.

Příjem žádostí a dalších podání

Příjem žádostí a dalších podání

11.

Opravné prostředky

Opravné prostředky

12.

Formuláře

Formuláře,  které jsou k dispozici i v sídle Obecního úřadu Hlásnice:


-   Žádost o povolení ke kácení dřevin mimo les

Metodika k žádosti o povolení ke kácení dřevin mimo les

- Přiznání k místnímu poplatku ze psů (formulář slouží pro ohlašovací povinnost podle Obecně závazné vyhlášky Obce Hlásnice č. 2/2019, o místním poplatku ze psů). Povinnost držitele psa je ohlásit vznik i zánik své poplatkové povinnosti.

-  Žádost o přidělení čísla popisného/evidenčního

13.

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Popisy postupů - návody pro řešení životních situací (odkaz vede na stránky Portálu veřejné správy České republiky)

Přidělení čísla popisného/evidenčního a

Formulář žádosti o přidělení čísla popisného/evidenčního

 

 

14.

Předpisy

 

14.1.

Nejdůležitější používané předpisy

Nejdůležitější používané předpisy

14.2.

Vydané právní předpisy
 

 
 
 
 

15.

Úhrady za poskytování informací

 Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s poskytováním informací, přičemž vydání informace se podmiňuje  zaplacením požadované úhrady.

15.1.

Sazebník úhrad za poskytování informací obecního úřadu a s tím spojených služeb

  V případě, že jde o služby spojené s poskytováním informací, a to  pořizování kopií, korespondece prostřednictvím České pošty a o mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací:  zde

15.2.

Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16.

Licenční smlouvy

 

16.1.

Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

16.2.

Výhradní licence

V současné době nejsou obcí Hlásnice poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Odpovědi dle z. 106/1999 Sb. 

 

 

 

 

r. 2020

Výroční zpráva za rok 2020

 

r. 2019

Informace podle z. 106/1999 Sb. č. 1/2019

Výroční zpráva za rok 2019

 

r. 2018

Informace podle z. 106/1999 Sb.. č. 1/2018

Informace podle z. 106/1999 Sb. č. 2/2018

Výroční zpráva za rok 2018